Община Сливен ще получи безвъзмездно сградата на бившето Средно професионално техническо училище по автотранспорт. Тя ще бъде предоставена за нуждите на Основно училище „Братя Миладинови”. Това ще позволи на най-голямото училище в общината и в Сливенска област да осигури едносменен режим на обучение на учениците, съобщиха от общинския пресцентър.

На заседание тази седмица правителството обяви имота от публична в частна държавна собственост и взе решение да го прехвърли в собственост на Общината. Искането бе изпратено след решение на Общинския съвет от 23 февруари м.г. по предложение на кмета Стефан Радев, подкрепено от Началника на РУО и Областния управител.

Сградата на бившето СПТУА с прилежащия терен от 34 921 кв.м се намира на бул. „Цар Симеон” 61. Тя не се използва и е с отпаднало предназначение. Предстоят процедури за прехвърлянето на собствеността.

ОУ „Братя Миладинови” е единственото основно училище в общината, което все още провежда образователния процес на две смени. Съществуващият сграден фонд е недостатъчен, липсва и възможност за разширението му, за да се въведе полудневен режим на обучение. Към момента в училището се обучават 1336 ученици, съобщи директорът Митко Митев. Намеренията са децата от началния етап да продължат да учат в досегашната сграда, а учениците от 5 до 7 клас да провеждат занятията в допълнителната.

Едносменният режим е задължителен съгласно Закона за училищното и предучилищното образование и пар.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

ПРЕДИШНА НОВИНАОбщина Котел модернизира поетапно шест детски градини
СЛЕДВАЩА НОВИНАОбщинският съвет реши – броят на такситата в Сливен се увеличава от 340 на 360