В Комплекса за социални услуги – Сливен търсят най-доброто решение за всяко дете в риск

От момента на създаването на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Сливен през 2006 г., всеки ден служителите му се срещат с болката и страданието на десетки деца – жертви на психическо, физическо и сексуално насилие, деца без родители, деца, употребяващи наркотици, отпадащи от училище, ранно сексуално съзряване. Работи се с кандидат – осиновители и кандидати за приемни семейства, с бременни или майки в риск. По време и след пандемията от Ковид-19 са зачестили случаите на деца, потърсили помощ заради починал родител или значим за тях човек.

Комплексът има три звена:

1. „Център за обществена подкрепа” /ЦОП/. В него се работи с деца и семейства и се предоставят специализирани и общодостъпни социални услуги. Там се намира и център „Спешен прием” в който се извършва полицейска закрила и се настаняват деца при необходимост от спешно извеждане от рискова среда.

2. Звено „Майка и бебе” /ЗМБ/ – за временна закрила и подслон на майки и техните деца до 3-годишна възраст, както и на бременни жени.

Комплексът за деца и семейства се намира в квартал „Българка” № 66, под сградата на СУ „Йордан Йовков”.

3. Третото звено – „Център за работа с деца на улицата” /ЦРДУ/ е в квартал „Дружба”. Там се работи с деца, насочени от „Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни”, деца от улицата, деца с вероятност за отпадане от училище, деца, жертви на насилие, в неравностойно положение, с поведенчески проблеми и девиантно поведение.

Специалистите – педагози, социални работници и психолози оказват изключителна подкрепа на децата и техните близки.  Дават консултации на бъдещи майки в риск да изоставят децата си, подкрепят жени и деца, жертви на насилие, оказват социална и психологическа помощ и подкрепа, както и помагат за повишаване на информираността.

Услугите, които се предлагат, са:

1. Информиране и консултиране

2. Застъпничество и посредничество

3. Терапия и рехабилитация

4. Обучение в придобиване на умения

5. Предоставяне на подслон

6. Общностна работа

„Удовлетворени сме, когато има резултат от работата с тези деца. Той се постига трудно, с малки стъпки и не се измерва количествено, а качествено,  с човешки чувства и постижения. Много трудно се работи с деца, преживели загуба на близък, при случаи на насилие, родителско отчуждение при  разводи. И най-малкият напредък е значим за нас, като на първо място за нас е детето и неговият интерес. Всичко за детето и в името на детето”, казва директорът на Комплекса за социални услуги – Миглена Николова.

Психологът  Деяна Михова  споделя, че 50 процента от нейните случаи след пандемията са били на деца, претърпели загуба на родител или близък човек. Голям е бил процентът и на децата в социална изолация след дистанционното обучение. Наблюдава се и тенденция за ранно съзряване. „Възрастта на съзряване намалява. Докато преди 15 години се наблюдаваше при младежи и девойки на 16-17 години, в момента тя е паднала в диапазона на 11-12 години”.

Специалистите използват индивидуална и групова работа, извършват терапевтични сеанси. Една сесия е минимум 40 минути, а продължителността на оказваната подкрепа може да продължи с месеци, дори и години.

„Рядко могат да се постигнат трайни резултати в рамките на един или три месеца. Понякога е трудно дори и за шест месеца. Процентът на положителните резултати при работа в продължение на една година е  много по-голям. Понякога се налага по-дълъг период – до 3 години и част от родителите се възползват от този шанс, като и за детето е много по-добре.”, допълва Михова.

Според педагога Светлана Георгиева всички екипи в Комплекса за социални услуги работят във взаимодействие и търсят най-доброто решение за всяко дете. Изготвя се индивидуална програма и по нея се работи отговорно и последователно.

Мисията на Центъра за социални услуги-Сливен е подкрепа на деца и семейства от общността и подобряване качеството на живот на децата в семействата и социалната среда, като предоставят качествени услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете и неговото семейство.

Представянето на Комплекса за социални услуги е част от кампанията на Община Сливен за популяризиране на мрежата от социални услуги – една от най-добре развитите в страната. Целта й е да се повиши информираността сред жителите на общината, заинтересованите лица и техните близки, които имат нужда от подкрепа от социалната сфера. Към материалите има видеа, които се публикуват на Фейсбук страницата на Община Сливен:   https://fb.watch/mCJdwmmuV4/

ПРЕДИШНА НОВИНАПървият електробус и нов тролейбус пристигнаха в Сливен
СЛЕДВАЩА НОВИНАФестивал за любителите на къмпинга ще се проведе край Сливен