НАЧАЛО КОТЕЛ Вчера в залата на Общински съвет- Котел се проведе публично обсъждане на...

Вчера в залата на Общински съвет- Котел се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Котел за 2024 година

Вчера в залата на Общински съвет- Котел се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Котел за 2024 година. В него са заложени повече средства за извършване на проектантски дейности, в сравнение с миналата година. Чрез тях Общинската администрация в Котел ще има възможност да кандидатства с проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, стратегическия план за развитие на селските райони и по националния бюджет за финансиране на общински проекти, посочи Стефка Куцарова – гл. експерт „Бюджет” към Общината. Куцарова представи проекта на бюджета за 2024 г., който е изработен със съдействието на кметовете на населени места, ръководителите на второстепенни разпоредители и бюджетни звена към Общинска администрация.

Сред заложените акценти в предложения проектобюджет за 2024 година влизат: Изготвяне на инвестиционни проекти за ремонт на улици в гр. Котел. Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Кипилово и в с. Стрелци. Реконструкция на довеждащ водопровод на селата: Стрелци, Остра могила, Филаретово, Малко село, Соколарци и Топузево. Инвестиционен проект и авторски надзор за подмяна и поставяне на нови осветителни тела на  системата за външно изкуствено осветление в 18 населени места в общината. Увеличаване  на средствата за финансирането на разнообразен културен календар. Стартиране  на нови проекти, финансирани със средства от ЕС, сред които са: Внедряване на мерки за енергийна ефективност за обществени сгради за административно обслужване (сгради на кметства) в: с. Малко село, с. Кипилово, с. Пъдарево. Основен ремонт на улица „Котленски проход“ в с. Ябланово и ул. „Димитър Ганев“ в с. Градец. Енергийно обновяване на сградите на НЧ „Просвета 1919“, с. Мокрен, НЧ „Просвета 1870“, с. Тича, НЧ „Надежда 1869“, с. Градец и НЧ „Пробуда 1928“, с. Пъдарево.

За настоящата година бюджетът на общината е 34 522 851 лева. От тях 20 115 034 лева са държавните приходи, а 14 407 817 лева – общинските приходи.

С 25 % тази година се завишават предвидените разходи за социално осигуряване, подпомагане и грижи. С 26 % се завишават разходите в дейност „Чистота“. С 18 %, се завишават разходите за икономически дейности и услуги, а с 13 % тези за  култура и религиозни дейности. Това увеличение в разходната част, касаеща културата се налага не само за обновяването на общинския културен календар, но и за създаване на нов демонстрационен център – „Био пчелин“. Центърът ще бъде разкрит в Природо-научния музей, където ще се презентира производството на био мед.

В капиталовата програма на общината са предвидени 12 160 423 лева. От тях за обекти с общинско финансиране са предвидени 6 229 874 лева, а за обекти по проекти, финансирани от ЕС в т.ч. съфинансиране 5 930 549 лева.

За град Котел, сред новите обекти включени в капиталовата програма за 2024 година са: Основен ремонт на ул. „Ген. Столетов“ и ул. „Петър Берон“. Изготвяне на инвестиционен проект за ремонт на улици: “Г. Ст. Раковски”, “21 Януари”, “Захари Стоянов”, “Хаджи Къна Боева”, “Кап. Мамарчев”, “Жечо Долчинков”, ” Михаил Аранудов”, “Жечо Вичов”, “Поп Янко”, “Иван Трошанов”, “Кап.Вълков”, “Гранитска” и ” Д-р Кръстьо Раковски”. Изготвяне на инвестиционен проект за ремонт на сградата на Спортната зала. Предвижда се още оборудване на Спортната зала с нови уреди, закупуване на атракционно влакче и други. 

Сред обектите включени в капиталовата програма за 2024 година за по-малките населени места в общината са: Основните ремонти на ул.”Теменуга”, с. Мокрен, ул. “Майор Челяев” (от о.т.193-200 до о.т.199) в с. Тича, ул.”Й. Йовков” в с. Филаретово, ул.”Ат. Кипиловски” (о.т 93-94-78-77) в с. Кипилово, ул.”Христо Ботев” в с. Ябланово, улица (ПИ 70-72-113) в с. Топузево, улица от (ПИ №27 до ПИ №38) – асфалтова н-ка в с. Остра могила и улица от (о.т. 60-58-56 до о.т. 38) в с. Соколарци. Основен ремонт на тротоарни настилки по ул.” Г. Димитров” в с. Пъдарево. Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор за реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи на с. Филаретово, с. Кипилово и с. Стрелци. Изготвяне на 4 инвестиционни проекти за реконструкция на довеждащ водопровод на с. Стрелци, на селата: Филаретово, Малко село, Соколарци и Топузево, на с. Остра могила и на с. Седларево. Основен ремонт на мост между селата Зелена морава (общ. Омуртаг) и Остра могила (общ. Котел). Изготвяне на инвестиционни проекта за общински пътища (Котел – Градец/- Катунище – Нейково), (Кипилово-Стара река/- Боринци) и (Елена – Стара река/ Боринци-Стрелци)

До края на седмицата се очаква проектобюджетът да бъде предоставен на  вниманието на общинските съветници.

ПРЕДИШНА НОВИНАОбщина Сливен реши проблем с водоснабдяването на село Ичера
СЛЕДВАЩА НОВИНАКметът Стефан Радев посрещна гости от Многонационалната бойна група на „Ново село”